یارو میره آمریکا .ازش می پرسن اسمت چیه؟ می گه  : POWER GOD NEW DAYS
می پرسن معنیش چیه؟ می گه: قدرت الله نوروزی!