• تحصیلات : دکترای فیزیک اتمی از دانشگاههای آمریکا

ایشان لیسانس خود را از دانشگاه صنعتی شریف اخذ و سپس برای ادامه تحصیل به آمریكا عزیمت و مدرك دكتری خود را از دانشگاه های آن كشور دریافت میكند . ایشان از اساتید دانشگاه امام حسین و مشاور معاون رئیس جمهور می باشد .