سد برکوه

 

آب ترش

چشمه آب ترش در 27کلیومتری شهر سربیشه

آب معدنی با خواص پزشکی و درمانی