میدان اصلی شهر میدان امام خمینی (ره) سابق

افتتاح شهرداری

ونمایی از شهرداری سرببیشه

روزنامه افتتاح شهرداری سربیشه

 

وعکسی جدید از میدان امام (ره)سربیشه