امپراتور یونان به کوروش بزرگ گفت:ما برای شرف می جنگیم و شما برای ثروت.کوروش بزرگ جواب داد: هر کس برای نداشته هایش می جنگد

 

 دختری به کوروش کبیرگفت:من عاشقت هستم.کوروش گفت:لیاقت شما برادرم است که از من زیباتر است و پشت سر شما ایستاده،دخترک برگشت و دید کسی‌ نیست.کوروش گفت:اگر عاشق بودی پشت سرت را نگاه نمی‌کردی.