پیغام گیر سعدی:

از آوای دل انگیز تو مستم

 نباشم خانه و شرمنده هستم

 به پیغام تو خواهم گفت پاسخ

 فلک را گر فرصتی دادی به دستم

 

پیغام گیر فردوسی :

نمی باشم امروز اندر سرای

 که رسم ادب را بیارم به جای

 به پیغامت ای دوست گویم جواب

 چو فردا بر آید بلند آفتاب

 

 

پیغام گیر خیام:

این چرخ فلک عمر مرا داد به باد

 ممنون توام که کرده ای از من یاد

 رفتم سر کوچه منزل کوزه فروش